اشتراک گذاری تجربیات مساوی است با مرور دانش و صرفه جویی در وقت